Биоми и екосистеми

Природни ресурси

съхраняване

Заплахи за екологията

замърсяване

Глобално затопляне